Hírek

Szellemi üzenetek - 2. rész

1580Megtekintés

Hegedűs Mária

   Napforduló ünnepe, Hortobágy, 2014. június 21.

   Hegedűs Mária előadása – 2. rész
A tudás és szeretet képezi a tökéletes szellemek üdvösségét, valamint ez a kettő hozza létre tökéletes szabadságukat is. Mert szeretetükkel, ismereteikkel - a tudással - együtt fejlődik szabadságuk is.

A léleknek el kell fordulnia árnyékától, amelyben kezd elfáradni. Az árnyékról a világosság felé kell fordulnunk – az igazság felé – amely a lélek tápláléka.

Hegedűs Mária

 Téves az a feltevés, miszerint a betegség, a szenvedés szükséges. Akaratotoknak és erőtöknek még tökéletlenségetekben is van annyi szabadsága, hogy célotok felé tetszés szerint lassabban, vagy gyorsabban haladjatok. Elég hiányos még e szabadságotok, ne tegyétek tehát magatokat restségetek rabjaivá. Tanuljátok meg végre megérteni a szellemi törvényeket, emelkedjetek fel ezek hatáskörébe.
 
A gond és a bánat sok embert beteggé tesz, mert elveszti abban lelkének egyensúlyát. Gátolja őt egyéni törvényszerű mozgásában, részleges pangás áll be, így az ember lelki rosszullétet érez. Ezáltal a kívülről jövő betegségnek éppúgy alá van rendelve, mint a lelki felemelkedésre való állandó tehetetlenségnek, búskomorságnak, pesszimizmusnak és örömtelenségnek.
 
A szellem olyan örök törvény alatt áll, mely szerint annak fejlettségi foka határozza meg táplálékát, légkörét, ismeretkörét és boldogságának mértékét.
 
Az ember téved, amikor azt gondolja, hogy neki szenvedéseit szeretnie kell, hogy azokat Istennek áldozhassa, felajánlhassa, hogy ezért az Isten más valakit a szenvedésektől megkíméljen. Ez téves hit, kicsinyes felfogás Istenről, Ő nem gyötrelmet akar látni, hamis ennek a hitnek alapja.
 
Nincs szüksége az igaz embernek arra, hogy a valótlanban keressen vigasztalást. Örülnek a Mennyben minden olyan szellemnek, aki ebből a legalsó iskolából kinőtt – és képes magasabb, elsőrendű, igaz tanításokat elfogadni.
 
Közel kétezer év telt el, hogy az Isten Fia, az Atyának – örök és végtelen szeretetének, valamint a szenvedésnek fogalmát lehozta. Továbbá, hogy minden a felfelé törekvő szellem javára szolgál, hogy egyetlen szükséges dolog van, éspedig az, hogy igazsággal és minden erőnk megfeszítésével kell törekednünk a cél, a tökéletesség felé. Hogy ebben a törekvésben Isten nyelvét, az igazságot - a törvényt tisztábban megérthessük.
 
Kétezer év telt el e kijelentés óta, és hány ember értette, ismerte és élt szerinte? Még mindig félreértik az emberek Jézus Urunk tanát. Félreértik a szenvedések okát, célját, értékét. A szenvedés iskola, amelyből az embernek ki kell nőnie, a szenvedés ne legyen kedves, mert ez nem pénz, amivel kegyelmet lehet vásárolni.
 
A Jóisten bámulatosan dicső törvényeinek eredete igaz szeretetében van!
Tehát földi életünk célja a tudás, a szeretet és a szabadság.
 
Leszületnek veletek, részint általatok tudva vagy nem tudva, olyanok, akik egyes embereket annyira szeretnek, hogy értük sokat megtesznek.
 
Sokan születnek azért, mert javulásra törekszenek, érzik, hogy oly alacsony fokon állnak, hogy tökéletes szellemekkel, nemes emberekkel való érintkezés által helyzetük javulhat. Ez a szellem érzi, hogy ő az egésznek egy része és ez által ismeri meg az örök egység törvényét – az igazságot.
 
Végül sokan azért, mert a föld iránti erős vágy vonzza őket, s mivel a rossz tettek hajlama és a gonoszságban való öröm nem halt ki belőlük, azok nélkül élni sem akarnak.
 
Ha az ember szellemi egyénisége jó irányba fejlődik, ez alkalmat nyit arra, hogy a magasabb fokú jó szellemek rá hatást gyakoroljanak és emeljék. Ha azonban az ember szellemi ereje nem uralkodik a test felett, amelyhez kötve van, akkor az alantas, rossz szellemek támadásai ellen a test neki menedéket nem nyújthat.