Szent, Attila

A hun Attila és a Merovingok - 2. rész

2206Megtekintés

Attila 431-ben jelenik meg, felszabadítja a gallokat, azaz a keltákat. Ezeket a területeket Róma megszállás alatt tartotta. Merovée király 447 és 458 között uralkodott. Az Ő fia Childerich, aki 458 és 481 között legyőzi az alemánokat, a vizigótokat, a szászokat.

1653-ban fedezik fel a sírját Belgiumban, Tournai városában. Egy ember könyvet is ír minderről, melynek címe: Első Childerich feltámadása.

 

Tekintse meg filmünk 2. részét:

 

 

Milyen különös, hogy a sírt egy Quinquin nevű süket-néma ember fedezi föl. A nevében megint ott van a quin, Quinotaurus. A királlyal kincseket is találtak. Egy aranyból és gránátból álló övet, egy arany karperecet, egy íróeszközt, egy dobóbaltát, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy fokost, egy aranykardot és tartozékait, néhány arany méhet, drágaköveket, amelyek nem voltak mások, mint Szent Mária Magdala által programozott kövek, mágikus kövek.

 

A kor tudását a mágusok, az alkimisták kövekbe impregnálták be és ezeket a rezgéseket, ezt a Quinteszenciát, sok-sok százezer év múlva is elő lehetett hívni, életre lehetett kelteni azoknak, akik értettek mindehhez. A mágusok. A három királyok, a mágus királyok nem tömjént, mirhát és aranyat vittek Jézus Urunknak ajándékban, mert az volt Neki. Mágikus tudást, alkimista köveket, drága köveket vittek, amelyekben a rögzített tudást, energiákat, a csodákat a hozzáértő ember életre tudta hívni. A méheket egyiptomi fáraók sírjában is találtak, ugyanis a méhek a papkirályok jelzései.

 

Napóleon, amikor első házasságát megköti Josephinnel, Meroving hercegkisasszonnyal, a palástján méhek vannak. Ezzel is ki akarta fejezni, hogy ő is papkirály, azaz égi vérű papkirály. Jogilag Mária Magdala, Jézus Urunk felesége, az egyház első embere, világi királynő, a jeruzsálemi királyság örököse és az ég királynője is. E két királyság felért a világ feletti uralommal. Az egyház mindent megtett, halálukig üldözte Mária Magdalát és leszármazottait, mert jogi fenyegetést látott bennük. Szerettek volna ők lenni a világ urai. Úgy gondolták, ha megölik a jogi utódot, akkor ők öröklik az égi és földi királyságot. Égi vérük nem volt és rettegtek, hogy kiderül az igazság. A rómaiak jó ideig Mária Magdala leszármazottait mégis kénytelenek voltak elfogadni földi és égi királynak. Úrként, Isteni vérként tisztelték a Merovingokat. A földi lehetőségét annak, hogy a Merovingok legyenek a földön a királyok, Attila teremtette meg. Attila volt, aki megzabolázta a Római Birodalmat, és Merovéera, a fiára hagyta ezt a királyságot.

 

Attilának 12 koronás király hódolt. Attila földi császár volt, égi vérű istenfiú, igazi király. A fia úgyszintén, de nem csak Attila révén, hanem Jézus és Mária Magdala révén is. Az Ő leszármazottaik, a Merovingok, Isten emberek, Isten királyok voltak. Róma mindent megígért a Meroving háznak. Azt is, hogy pápa csak égi vérű ember lehet. Ugyan úgy, mint király is, a pápa is csak égi vérű ember lehet. Sulpicius püspököt jelölte a Meroving ház, de a rómaiak ugyan úgy, mint Attilát, később Sulpicius püspököt is megölték.

 

Attila, amikor Rómában tárgyalt a pápával, nem rombolta le Rómát. A tárgyalás egyik feltétele az volt, hogy az elkövetkező pápákat égi vérű emberek közül válasszák ki. A pápa igéretet tett, de mint máskor sem, ezt sem tartotta be. Az égi vérű pápaság megteremtéséért harcoltak később a templomos lovagok. Az 1300-as évek elején a templomosok már majdnem vissza tudják helyezni a pápát Franciaországban, de már megint meg tudták hiúsítani az elképzeléseket.

 

A Merovingok irányítják Galliát Loiretól északra. Azt írják a rómaiak, hogy I. Chlodvig felveszi a kereszténységet. De milyen kereszténységet vesz föl? Chlodvig tisztában van Jézus Urunk származásával, tisztában van azzal, hogy hogy élt és pontosan tudja, hogy kik ölték meg. Imádják Jézust, de őrzik a régi ősi pogány hagyományt is. Chlodvig egyesíti a csodálatos gall területen, frank területen a pogány vallást a Jézus hittel, Jézus vallásával. Kialakul egy keresztény, Jézust szerető, de pogány szertartásokat is tartó vallás, ugyan úgy, mint amilyen vallást gyakoroltak az mi Árpád házi királyaink is. Ősi pogány szertartásokat tartva, Jézus Urunk tanításait követve, keresztény katolikus királyok voltak, de soha nem rómaiak, hanem egyetemes katolikusok. A Merovingok ugyan ilyen vallást teremtenek meg, ugyan ilyen egyházat. A kelta lakosság, akik a szkítáknak és a hunoknak a testvérnépeik a Brit félszigeten és a mai Írország területén a régi druida vallásokat egyesítették a Jézus hitű vallással. Ez lett az ő ír keresztény vallásuk, de nem római vallás. A püspökeik igen jó barátságban voltak a Merovingokkal. Az utolsó Meroving király gyerekkorát Írországban töltötte, ott nevelkedett, onnan jött vissza a Frank Birodalomba. A magyar királyok, így Árpád után következő királyaink is igen jó kapcsolatban volt a kelta a keresztényekkel, akik a druida vallást és a Jézusi vallást egyesítették. Szent Patrik azért vált olyan népszerűvé, mert meg tudta hagyni az ősi hitet is.

 

Chlodvigot, a pogány és Jézus hiten lévő királyt, a pápa 496-ban császárnak ismeri el. Nem küld neki koronát és nem keni föl, elismeri. Ez csak egyetlen módon lehetséges. Úgy hogy Róma tudta, hogy Chlodvig égi vérű király. Chlodvigot a párizsi saint-denisi apátságban temették el.

 

Lothar király 497 és 561 között élt. Elnyerte az öreg becenevet, mert ő volt talán a legöregebb Meroving király, aki a legtovább ülhetett a trónon.

 

534-ben épül a mai Saint-Germain Apátság, ami Párizs legrégebbi templom. Ezt a templomot azért építették, hogy a Meroving ereklyéknek helyet tudjanak adni.

 

Childerich 523-584 között élt. 3 feleségétől 11 gyermeke született.

 

A HUN ATTILA ÉS A MEROVINGOK

 

Sulpicius Servus Meroving püspököt jelölte a Meroving ház a pápai trónra, hiszen tudták, hogy égi vérű, de 591-ben meggyilkolták. Párizs legismertebb Notre-Dame-jától alig 800 méterre található a Sulpicius Notre-Dame, melynek az ablakát két egymásba összeforgatott M betűvel jelölte meg. Ez a két M betű Mária Magdala nevének kezdőbetűit hordozza, de egyben kifejezi azt is, hogy elválaszthatatlan a Meroving háztól.

 

Sulpicius püspök jelölésekor újra egy 8 ágú csillag jelent meg az égen. Egy isteni jel, az Isten embere újra itt élt közöttünk. Megölték.

 

A feketére festett szobrok mindig az isteni minőséget fejezik ki. Minden Meroving templomban feketére festett szobrokat, képeket találunk.

 

A Meroving királyok felosztották királyságaikat fiaikra. Ha négy fiú született, akkor négyfelé osztották a királyságot. Francia hagyomány volt, hogy tartományokra osztják a birodalmat és együtt kormányoztak, ugyan úgy, mint annak idején, a régi hun törzsek. Volt köztük egy király, akit főkirálynak neveztek. Ezeket a királyokat nem a pápa nevezte ki, hanem az Isteni vérük adta a királyságukat. Amikor ezek a Meroving királyok uralkodtak, békesség honolt ezen a vidéken. A Római Birodalomban is volt úgy, hogy két császár, két pápa uralkodott, de nem lehet békésnek mondani ezeket az időszakokat.

 

A Meroving királyoknak a leszármazottai a grófok, az őrgrófok voltak. Rájuk közigazgatási feladatokat bíztak. A király saját birtokain élt és soha nem kért az emberektől, a szegényektől adót vagy más járandóságot. Övé volt a legjobb bánya, a legjobb erdő, a legjobb ménes és boldogan élt belőle. Nem a szegények tartották el a királyt, hanem a király segített a szegényeknek, ha megszorultak. Ugyan ez volt a magyar hagyományban is, amit nagyon nem értettek a római népek.

 

A Merovingok utolsó királya II. Dagobert volt. 677-ben Írországból visszahívták, 678-ban pedig meggyilkolták. A gyilkosságra a római egyház azonnal áldását adta, majd bűntudatukat nem tudták elviselni és 872-ben, megmagyarázhatatlan módon szentté avatták, ezzel kompatibilissé tették Rómával. Ettől a pillanattól az ő szentjük volt. Maradványait elhelyezték egy templomba és ennek a templomnak a Saint Dagobert nevet adták.

 

A Merovingoknak a királyi státuszukat 754-ig sikerült megőrizni. A pápa elfogadta Pipinnek a királyságát. 754-ben III. Pipin meg is koronázta magát. Ő volt az első kreált király, csinált király, bábkirály. Itt kezdődik a Karoling dinasztiának a története.

 

A 10 szarvú és 7 fejű vadállat. 13-as fejezet: Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket.

Megölték a szenteket és ugyan azok saját szentjeiknek tartották őket. Kompatibilissé tették a szenteket önmagukkal. Isten más szentjeit is megölték. Eufémiát Rovinjban, Euláliát Barcelonában, és néhány évvel később, saját szentjüknek mondták azokat, akik éppen másként hittek. Soha nem bántották Rómát, csak másképpen hittek. De csodát tenni, csak ők voltak képesek, ezek a másképpen hívő ember. Másképpen gondolkodtak. Ezen ismereteket a templomos lovagok hagyták ránk. Notre-Dame-okat emeltek és a Notre-Dame-okban a megölt szenteket tisztelték.

Megölik II. Dagobert királyt is, majd szentté avatják. Ő is kompatibilis lett.

Heródes által legyilkolt két évnél fiatalabb fiúgyermekeket is csak szentté kell nyilvánítani, és már rögtön az ő szentjeik az aprószentek. Még ünnepnapot is adnak nekik. Senki sem hánytorgatja fel ettől a pillanattól, hiszen megkapják a szent nevet.

 

A jelképes keresztre igen sokáig nem került fel Jézus Urunk teste. A templomos lovagok meggyilkolását követően a kereszt alakja is megváltozott. 1307 után gyilkolják le a templomos lovagokat. Addig mindenki tudja, hogy Jézus Urunkat T alakú kereszten feszítették meg, bár a Bizánciak próbálják Szép Heléna történetét az emberek tudatába belopni, de a művészetek, a művészek, a katedrálisok mind tudatnak Jézus Urunk T alakú keresztjéről. A jól ismert áldozati kereszt, a megváltó kereszt, csak ez után jelenik meg.

 

A hivatalos tudomány a következőt írja erről a keresztről:

A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének, és Isten tökéletes szeretetének a jele. Jézus a jeruzsálemi Golgotán, a Koponyák hegyén, keresztre feszítve adta életét helyettesítő áldozatul. A IV. századtól a keresztények dicsőségének a jele. A gótika koráig csak égkövekkel, vagy növényi motívumokkal díszítik, a test nem kerül fel rá.

A gótika = misztika. A gótikus korig, amíg a templomos lovagok a gótikus templomokat építik, amíg őrzik a titkokat. Bár Rómának van egy keresztje, de azért a bátorságot nem merik venni, hogy erre a keresztre, aminek semmi köze Jézus Urunkhoz, feltegyék az ő alakját. Tudományos állásfoglalás a keresztről. Jézust a keresztre csak a templomos lovagok legyilkolását követően majd 100, 150 évre teszik fel. Ez a bizonyos megjelenés egy nagyon új keletű dolog. Valami riasztó módon kerül fel Jézus.

 

732-ben megjelenik Martell Károly, aki az Ibériába betörő seregeket, mórokat fékezte meg Poitiernél. Az ő tisztsége ilyenkor majordomus, udvarmester, királyt helyettesítő hivatalnok. Nincs legitimitása, mivel nincs égi vére. Az ő fia Kis Pippin, III. Pippin, aki 741-től 751-ig szintén majordomus. Miután Dagobert királyt, a Meroving királyt megölik, ő királynak mondja ki magát, de nem legitim. Hogy megpróbálja legitimizálni a királyságát, feleségül vesz egy Meroving hercegnőt. Kéri Zakariás pápát a longobárdok elleni küzdelmében.

 

Az utolsó Merovingot 751-ben távolítják el a trónjáról, levágják a haját, s kolostorba zárják.

 

Ettől a pillanattól az egyház mindent megpróbál tenni, hogy a Meroving tudás, a Meroving múlt ne kerüljön az emberek tudomására. Elkezdik favorizálni a Karoling házat. Ma Európa megalapítóinak a Karolingokat próbálják mindig sulykolni az embereknek. Ezt az ősi tudást, a Meroving tudást, a Jézusi származást, az isteni vérvonalat igyekeznek megőrizni a katharok.

 

- Folytatjuk…

 

 

A DVD megvásárolható:

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.szellemvilag.hu