Szent, Attila

A hun Attila és a Merovingok - 3. rész

1990Megtekintés

768-tól 814-ig Nagy Károly a király, akit a pápa koronáz meg. Nagy Károly olyan király, akiben nincs égi vér, és akit először a pápa koronáz meg és keni föl „pápai jogon”. Elindul a bábkirályok sora. Elvész a királyi bölcsesség.

Addig az égi vérű embereknek égi kapcsolata volt, az Isten sugallatait közvetítették az emberek felé. Elvész az égi vér. A bölcs királyokat követik a gyilkos királyok. Új dinasztiák kerülnek sorra. Gyilkossággal szerzik a királyságukat.

 

Tekintse meg filmünk 3. részét:

 

 

A legfőbb urak persze pápák lettek. A Kelta Birodalmon túl ők nevezik ki a királyokat, de nem örökségük jogán. Nagy Károly az első fölkent király, akiről a Karoling-ház is a nevét kapta. A Grál vér igazi utódai azonban megőrzik a vérvonalat. Még 1408-ban is képesek újjáéledni. Luxemburgi Zsigmond például magyar királyként német-római császár is. Az ő vére folyt Hunyadi Jánosban és az unokájában, Hunyadi Mátyásban is, a nagy reneszánsz királyban, lovagkirályunkban. Luxemburgi Zsigmond létrehozza a Szent György lovagrendet, aminek a jele már Jézus Urunk előtt 3000-ben is ismert volt. Egy körbe zárt sárkány egy egyenlő szárú vörös kereszttel. Az isteni vérvonal hordozói legyőzik a sötét oldalt, a gonoszt, a hétfejű sárkányt.

 

451-ben Attila szétzúzza a római birodalmat. Felszabadul a megszállás alól a Brit-félsziget. Itt is kialakul a druida-vallás. Ők Európa szerte összeszedték a leleteket, az iratokat. A sötét középkorban itt élte át a valós múlt azt a mérhetetlen pusztítást, amit Róma elkövetett. Az alexandriai könyvtárat elégetik, Európa összes írott nyomát eltüntetik azért, hogy mondhassák: minden tudás tőlük származik.

 

Hála a jó Istennek a kelta keresztények összegyűjtik az európai írásokat és megőrzik. Ebben az időben, a 600-as években él a legendás király, Arthur király is, akinek tizenkét lovagja van. A 12 lovag az égi vérért adja a vérét. A 12 lovag a nő tisztességéért, az Istenanya tisztességéért megy harcba. Arthur király 12 lovagja szarmata, azaz szkíta lovag. Mátyás királyt még a krónikákban úgy hívják, hogy a szkíta. A hunok elődjei voltak a szkíták, akiket szikambriusoknak, vagy szikembereknek is mondanak.

 

Arthur király kardja, a legendás kard. Attilának is van egy ilyen kardja. Attila kardját Merovéen keresztül Arthur király örökölte. Arthur király grálja, a Merovingok grálja, Mária Magdala grálja. Micsoda hasonlóságok, kiáltó jelek! A grál, amelyből Jézus Urunk ivott. Mária Magdala programozta a köveket a kelyhen. Abban az időben gyógyító rezgésként drágakövek csodáját is használták. Mária Magdala ezekbe a kövekbe impregnálta be az alkímiai gyógyító rezgéseket. Ezek a gyógyító rezgések impregnálódtak a grál tartalmába, a vízbe, vagy a borba.

 

Kehely

A kehely régi arámi nyelven egy csodálatos hangzatú szó volt. Jézus Urunk Mária Magdalát, a feleségét, drága kelyhének szólította. Ez a kehely nem más, mint Mária Magdala méhe. Ez a kehely fogadta be Jézus Urunk égi vérét és így született Inana.

 

A méhek, mint jelképek jelentése: aki asszonytól született, méhből született.

Az anyaistennő tiszteletének, a duális istenkép jelképe a méh. Aki méheket hordozott magán az papkirály volt, égi vérű papkirály. A méh üzenete nemcsak az anyaméhet szimbolizálja, hanem viselkedési formát, szervezeti formát is. Szervezeti felépítést, miképp a méhek felépítik a társadalmukat. Ez pedig nem más, mint az anyakirálynő szerepe. Ebben a korban hűen bemutatta az emberek hozzáállását, a királyok hozzáállását a nőhöz, az Istennőhöz és a nagy szellemekhez való viszonyukat. Meroving jelkép volt a méh, mellette a méhkas is, ahol a méhek éltek. A méhkasnak a királynője a méhkirálynő.

 

Elirigyelte ezt a római pápaság is.

Rómában, ha valaki belép a Szent Péter bazilikába, látja Róma címereit. Korokról korokra változott, nem volt azonos. Amikor a Merovingokat megölték, a jelképeiket is átvették. Egy jelképnek mindig értelemtana van. Ha tudjuk, hogy mit jelent a jelkép, mit fed, erre azt mondjuk: etimológiája, értelemtana van. Aki csak használ egy jelképet, de nincs értelmes magyarázat (mitológia) mögötte, az csak egy beszerzett jelkép. Később újabb jelképeket választottak maguknak. Róma csak onnan tudta elvenni, ahol volt, mert ők újat kitalálni nem nagyon tudtak.

 

A HUN ATTILA ÉS A MEROVINGOK

 

Serleg

Szent Mária Magdalát úgy ábrázolják, hogy a kezében mindig van egy serleg, egy mágikus serleg, amelyben előállította a csodálatos gyógyító rezgéseket. Mária Magdala mellett, mint attribútum, gyakran látunk még könyvet, mert Istenatyánk és Istenanyánk legokosabb gyermeke volt. Gyakran látunk mellette egy koponyát is, hiszen Keresztelő Szent János koponyája is Mária Magdaláé volt. Jézus Urunk születésekor, amikor a három királyok, az alkimista királyok megérkeznek, ott is láthatjuk ezeket a bizonyos serlegeket, amelyben a kor mágikus tudását hozták Jézus Urunknak.

 

Grál

Ha valaki szent iratokat tanulmányoz, talál egy helyet, amelyet úgy hívnak: a Grál hegye. Ez a hely Montserratban van. Jézus Urunk meggyilkolását követően Mária Magdala ide menekült, ide hozta a Grált. Erről kapta a nevét. Ezt követően Attilánál látjuk feltűnni a Grált. Ezt követően Merovéenél, majd Arthur királynál. Az angoloknál Glastonbury, a Grál helye, a spanyoloknál Montserrat, a franciáknál Kathar-föld. A katharok legyilkolásakor bizony sejtetik és megjegyzik, hogy a katharok a Grált rejtegették. A magyaroknál a Pilisben tűnik fel a Grál. A Pilis egyik barlangjában különös ereklyét őriztek. Annyira különös ereklyét, hogy volt olyan király, akinek azt sem engedték meg, hogy rátekintsen.

 

A szent kereszt, amelyet Attila vitt Montserratba Jeruzsálemből, majd a Meroving-ház legyilkolását követően, mivel ott nem volt biztonságban, Gyula vezér a Pilisbe hozott, és Pilisszentkereszten rejtette el. Itt vészelt át több évszázadot Szent László koráig. Szent László korában nagyon sok római jött be az országba, akik megneszelték, hol van a szent kereszt. Ekkor Szent László Bükkszentkeresztre vitte át Jézus Urunk szent keresztjét, majd amint a veszély csökkent, újra Pilisszentkeresztre került.

 

Többek között azért volt fontos ereklye ez a kereszt, mert ez egyértelmű bizonyíték volt arra, hogy Jézus Urunkat nem a rómaiak által mutogatott áldozati kereszten feszítették meg, hanem egy T alakú kereszten. Ez azért bizonyult veszélyesnek, mert ennek az ismeretében az egész római katolikus jelkép, a jól ismert áldozati kereszt valósága megdőlt, mint Jézussal összefüggő ereklye. Ezt bizonyították be korunk asztrológusai is, akiknek a megállapítását maga XVI. Benedek Pál pápa is elismerte korunkban. Kijelentette, hogy Jézus Urunk halála asztrológiai esemény volt. Ezért senki ne keresse a bűnösöket.

 

Amikor a pálosokat legyilkolják, rendjüket felszámolják Magyarországon, a szent ereklyét, a szent keresztet megszerzik a rómaiak, és megsemmisítik.

 

Emese

A Merovingokat követően egy újabb isteni csoda történt.

 

 

Egy olyan csoda, amelyről évszázadokig beszélt újra az egész világ. Istennek újabb gyermeke született. Égi teremtmény ez a valaki, égi megtermékenyítés által született. Emese, egy gyönyörű hun leány Jeruzsálembe vándorol. Nem volt gyermeke. Az égi kapuhoz vándorolt Jeruzsálembe, ahol annak idején Szent Annának is gyermeke fogant. Kérte ez a gyönyörű hun leány, hogy neki is legyen gyermeke. De az ott lévő urak tudták, hogy miért jön, és el akarták zavarni onnan. Ekkor az égen hatalmas turulmadarak jelentek meg és elzavarták az urakat. Ez a hun leány az égi kapuban, Jeruzsálemben gyermeket fogant, Isten gyermekét. A gyermek neve az akkori arámi nyelven Szent, azaz Álmos. 809-ben születik Álmos. Álmos fia lesz Árpád, aki a hunok akkori egyik legkedvesebb központjában lakik, Szikambriában, a Kárpát-medencében, ott, ahol Attila is lakott. Kimegy Ázsiába, az Ázsiában élő hun testvéreiért, mert akkora az ázsiai támadás, hogy nem tudják már őket is védeni. Akiket lehetett, mintegy 8.000 embert, hazahoz.

 

Kimegy egy dalia Ázsiába és szól az embereknek, hogy van egy biztonságosabb terület: Gyertek haza, ott jobban meg tudjuk egymást védeni. Vitt magával valamit, amit az egész világ ismert. Tudták, hogy valamikor Jézus Urunk ivott ebből a valamiből. Tudták, hogy ez a csodálatos edény valamikor Mária Magdaláé volt, majd Attiláé és Arthur királyé volt. Most Isten gyermekénél volt ez a csodálatos edény, Árpádnál. Árpád jelként a Grált vitte magával, hogy felismerjék a kint élő testvérei. A Grál a mágikus tudás eszköze volt. Az a Grál, ami valamikor a három királyoknál már ott volt.

 

A Grál hordozta az ötödik elemet, amit ma információnak nevezünk.

Ez az információ, ez a quinteszencia, az atomokat is változásra bíró kvantumfizikai tudományokat hordozott. Ez az az erő, amivel lehetett anyagot materializálni és ez az az erő, amivel lehetett anyagot dematerializálni. Árpád nemcsak mint papkirály jelent meg a testvérei között, hanem mint megmentőjük is. 8.000 szellemtestvérét hívta haza. 895-ben értek haza. Valamennyien hordozták az égi vért, amit Attila és Mária Magdala is hordozott. Felelevenítik a vérszerződést, az égi vérért való szerződést. Ebben az időben a Kárpát-medencében frankok, bajorok, gepidák és bulgárok is laknak. Frankok, franciák, azaz a Merovingok leszármazottai jelen vannak Kárpát-medencében, igen nagy számban. A Karolingoktól zaklatott nyugat-európai részről Attila földjére menekülnek.

 

- Folytatjuk…

 

A DVD megvásárolható:

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(az M2 metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.szellemvilag.hu